หน้าหลัก
  ภาระหน้าที่
  บุคลากร
  เกี่ยวกับ ERP
  ภาพกิจกรรม
  เอกสาร/คู่มือ
  ถาม/ตอบ
  Contact Us
     
     
     
  ระบบสารสนเทศ
    เพื่อการบริหาร
    ทรัพยากรค์องค์กร
  ระบบสารสนเทศ
    เพื่อการบริการ
    การศึกษา
     
     
     
     
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

         
 
 
  Help And Support Center By OC Team
  ทำไม Login เข้าสุ่ระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
  ทำไม Print ใบเบิกไม่ได้
  วิธีการ Cancle รายการที่ไม่ต้องการ
  โปรแกรมติด Block รันไม่ขึ้น
  วิธีการ Cancle ใบ PO,PR
  วิธีการสร้างใบสั้งซื้อ หลังจาก Canccle แล้ว
   

 

 

Copyright 20006 All Rights Reserved